lørdag 25. august 2018

Økonomisk smart med minilager

Leie et minilager?
Har du hørt om minilager? Et minilager er enten en lagercontainer eller et lagerhotell der man oppbevarer innbo, verdigjenstander, samlinger, møbler og lignende.

Å leie minilager koster for det første ikke så mye, og det kan være økonomisk lurt i flere situasjoner. Tenk for eksempel på oppussing. Hva om møbler eller elektrisk utstyr blir ødelagt?

Eller når men er på en legre ferie, hva med de uerstattelige gjenstandene? Eller du trenger et midlertidig lager og spør slakt eller naboen ta vare på noe. Hva om ulykken er ute? Forsikringen gjelder ikke og da er verdien borte.

Om du trenger å leie minilager sjekk 123 Minilager som leier ut lager på flere steder i Norge.

fredag 17. august 2018

Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Du kan ha krav på gratis advokat.
Fri rettshjelp-ordningen er en statlig ordning som dekker privatpersoners utgifter til advokathjelp i enkelte saker. Fri rettshjelp-ordningen reguleres av lov om fri rettshjelp. Fri rettshjelp-ordningen er en subsidiær ordning. Det betyr at dersom man kan få dekket advokatutgiftene på annen måte, for eksempel gjennom forsikring eller veiledning fra offentlige instanser, har man ikke krav på fri rettshjelp. Det er derfor viktig å undersøke med forsikringsselskapet før man søker om fri rettshjelp.

I noen typer saker har man alltid krav på fri rettshjelp, mens i andre saker er rettshjelpen behovsprøvd. Når det gjelder barnefordelingssaker er fri rettshjelp behovsprøvd. Det betyr at det kun er en begrenset krets av personer som får innvilget fri rettshjelp i barnefordelingssaker. Behovsprøvingen skjer etter en vurdering av søkerens økonomiske stilling.

Fritt rettsråd og fri sakførsel
Fri rettshjelp kan deles inn i to kategorier. Fritt rettsråd er juridisk rådgivning som skjer utenfor domstolene. Ved fritt rettsråd har man krav på 7 timers juridisk rådgivning. Man må betale en egenandel på 1020 kroner. Egenandelen tilsvarer 1 ganger den offentlige salærsatsen. Det er ikke adgang til å gjøre unntak fra egenandelen, og egenandelen kreves inn av advokaten som yter rettshjelpen.

Fri sakførsel er rettshjelp som utføres i forbindelse med at en sak skal bringes inn for retten. Ved fri sakførsel påløper det også en egenandel. Egenandelen utgjør 25 % av advokatens salær, men aldri mer enn 8 ganger den offentlige salærsats på 1020 kroner. Det betyr at man ved fri sakførsel maksimalt må betale en egenandel på 8160 kroner.

Advokater kan innvilge fri rettshjelp til personer som henvender seg for bistand. Dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp i en foreldretvist kan du få en advokat til å vurdere dette for deg.

Økonomisk prosessrisiko
Selv om man kun må betale en egenandel ved fri sakførsel som er begrenset til 8160 kroner, kan man ved en rettssak bli ansvarlig for motpartens advokatutgifter. Dette er fordi hovedregelen i tvisteloven er at den som vinner saken skal få sine saksomkostninger dekket av motparten. I barnefordelingssaker kan saksomkostningene bli høye. Det er derfor viktig at advokaten opplyser om dette før klienten bestemmer seg for at han eller hun vil ta saken til retten. Unntaksvis kan retten bestemme at man skal bli fritatt fra å dekke motpartens saksomkostninger.

Unntak fra inntekts- og formuesgrensene når advokatutgiftene blir høye
Selv om man ikke oppfyller de økonomiske vilkårene for å innvilget behovsprøvd fri rettshjelp, kan retten i enkelte tilfeller innvilge fri rettshjelp. Forutsetningen er at advokatutgiftene i saken blir betydelige i forhold til søkerens økonomiske stilling. For at det skal være adgang til å gi dispensasjon fra de økonomiske vilkårene, må utgiftene til advokat være uforholdsmessig høye.

Unntak fra fri rettshjelp
Selv om man oppfyller de økonomiske vilkårene for behovsprøvd rettshjelp, kan retten i enkelte tilfeller bestemme at man ikke skal få dekket utgiftene til advokatbistand. Dette følger av lov om fri rettshjelp § 16 femte ledd. Vilkåret er at det er urimelig at det offentlige betaler for advokatutgiftene. Det følger av forarbeidene til lov om fri rettshjelp at unntaksbestemmelsen skal brukes med varsomhet.