fredag 24. juli 2020

Har selger gitt uriktige opplysninger om eiendommens størrelse?

Har du kjøpt for liten bolig eller eiendom?
Dersom selger har oppgitt opplysninger om at eiendommen er større enn den er, vil det karakteriseres som arealsvikt. Denne informasjonen vil typisk være nedfelt i prospektet eller i taksten.

Fordi eiendommens størrelse kan ses på bilder, på visning og under befaring av eiendommen, kan ikke arealsvikt karakteriseres som en skjult mangel.

Dermed er det ikke nødvendigvis slik at arealsvik automatisk medfører ansvar for selger. I tillegg er det lagt til grunn at arealavviket må være av en viss størrelse for at det kan bli aktuelt å gjøre gjeldende en av misligholdsbeføyelsene. Disse oppstilles i avhendingsloven § 4-8, og utgjør henholdsvis krav om retting, prisavslag, heving, erstatning og tilbakeholdelse av kjøpesummen.

Avhendingsloven § 3-3 er en spesialbestemmelse som regulerer tilfeller der grunnarealet utendørs ikke samsvarer med de opplysningen som er angitt. Avhendingsloven § 3-8 oppstiller en generell regel om uriktig opplysning innendørs.

Det følger av Rt. 2003 s. 612 at arealsvikt innendørs skal beregnes ut fra en kombinasjon mellom uriktig opplysning som ikke er kom tidsnok etter § 3-8 sammenholdt med kravet etter § 3-3 om at arealet må være «vesentlig mindre» enn det som er opplyst av selgeren, eller at vedkommende har opptrådt særlig klanderverdig.

Dersom arealsvikten utgjør en mangel etter avhendingsloven, vil det i praksis være mest nærliggende å fremme et krav om erstatning eller prisavslag. Dette kravet vil som regel rettes mot selger.

tirsdag 7. juli 2020

Over halvparten er bekymret for fremtiden

Mange er bekymret for fremtiden.
Korona-krisen har medført nedstenging av en rekke virksomheter, og omfattende permitteringer i løpet av kort tid. I en fersk spørreundersøkelse svarer over halvparten (52,8%) av de spurte, at de er mest bekymret for de samfunnsmessige konsekvensene ved Korona-krisen, opplyser Ranaposten.no.

– Alle kjenner noen som er rammet av Korona, enten av sykdommen direkte eller av de økonomiske konsekvensene den har skapt. Mange hundretusen er permitterte, og fremtiden synes usikker for enda flere dersom smittebølgen kommer tilbake. Det er derfor ikke overraskende at flertallet av oss er mest bekymret for de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene ved Korona-krisen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Les hele artikkelen her.