lørdag 24. oktober 2020

Krav om erstatning for feilplassering av bolig

Er boligen feilplassert?

Feil plassering av en bolig er kanskje grunn for å heve boligkjøp. Økonomisk tap som følge av mangel, og som ikke er dekket av prisavslag etter § 33, kan forbrukeren kreve dekket «utan at det ligg føre skyld på entreprenørens side», jf. bustadoppføringslova § 35 første ledd.

I saken LB-2011-108645 krevde forbrukeren erstatning for feilplassering av boligen. Mange kan sikkert mene at dette en mangel som følge av uriktige opplysninger.

Lagmannsretten vurderte kravet som følger: 

Det er uomtvistet at Brasetviks bolig ble plassert i feil i forhold til situasjonsplanen som lå til grunn for byggetillatelsen, og at feilplasseringen er slik at den innebærer en mangel etter bustadoppføringsloven § 25. Tvistetemaet for lagmannsretten er om feilen kan føres tilbake til forhold som Oliversen Anlegg AS kan holdes ansvarlig for. Foreligger feilen hos Geomix, som foretok utstikkingen av punktene der hushjørnene skulle plasseres, foreligger det i utgangspunktet ingen mangel ved arbeidene utført av Oliversen Anlegg AS. Både utgravingen og plasseringen av grunnmuren skulle forholde seg til utstikkingen foretatt av Geomix, som også var ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for de oppmålingstekniske arbeidene. 

[...] 

Hvem som faktisk forårsaket feilplasseringen beror, slik saken ligger an, på en ren bevisvurdering. Lagmannsretten har etter en samlet vurdering av bevisene, riktignok under noe tvil, kommet til at feilplasseringen mest sannsynlig skyldes feil ved Geomix’ innmåling og utstikking av hushjørnene. 

[...] 

På bakgrunn av den samlete bevisførselen legger lagmannsretten til grunn som mest sannsynlig at feilen ble begått av Geomix under utføringen av de oppmålingstekniske arbeidene, ved at utstikkene av hushjørnene av hushjørnene ikke ble plassert i samsvar med situasjonsplanen. Årsaken til at utstikkene ble feil, er det ikke nødvendig for lagmannsretten å ta nærmere stilling til. Det er etter dette ikke sannsynliggjort at det foreligger kontraktsbrudd ved utføringen av arbeidene fra Oliversen Anlegg AS. 

Brasetvik har subsidiært anført at Oliversen Anlegg AS utførte arbeidet mangelfullt ved ikke å avdekke at punktene ved utstikkingen var feil før gravearbeidene ble igangsatt. Det er vist til at det var mulig å se at plassering i henhold til utstikkingen ville medføre at huset ikke ville ligge parallelt med tomtegrensene, slik situasjonsplanen forutsatte. Lagmannsretten kan ikke se at det er holdepunkter for å konstatere mislighold fra Oliversen Anlegg AS på dette grunnlag. Oliversen Anlegg AS skulle etter avtalen plassere grunnmuren i tråd med utstikkingen, og gjorde dette. Husets feilplassering sammenholdt med situasjonsplanen er ikke av et slikt omfang, at Westeng måtte forventes å reagere på plasseringen av punktene før arbeidene ble påbegynt. 

På bakgrunn av ovennevnte er det ikke sannsynliggjort at det forelå kontraktsbrudd fra Oliversen Anlegg AS som kan danne grunnlag for Brasetviks krav om erstatning som følge av feilplassering av huset.